Hur ser socialdemokraterna på musikens och framför allt körsångens
betydelse för Svenska kyrkan?

Kyrkomusiken är ett av de tydligaste uttrycken för det viktiga och stora kulturansvar som Svenska kyrkan bär. Vi menar att Svenska kyrkan med stolthet kan bära det ansvaret, men att det samtidigt måste finnas möjligheter och vilja till utveckling.

Det är viktigt med väl utbildade kyrkomusiker, men också att se kraften i att kyrkomusiken dessutom i hög grad bärs upp av ett omfattande volontärt arbete. Inte minst genom de många kördeltagare som finner glädje och styrka i att bidra till ett levande och rikt gudstjänstliv. Kyrkomusiken som den fungerar idag är helt enkelt en bärande del av det vi menar med folkkyrka.

Körverksamheten är en central del av det lokala gudstjänstlivet, och vi menar att det är centralt att den ges goda förutsättningar. Naturligtvis måste det finnas ekonomiska möjligheter att genomföra ett bra arbete, men det handlar också om goda förutsättningar för repetitioner - tillgång till lokaler, material och ett positivt bemötande. Vi ser det också som helt centralt att kyrkan tar vara på barn och ungdomars vilja till sång, musik, dans och teater. Sammantaget ger det ett varierat och rikt kulturliv i kyrkan.

Både nationellt och på stiftsnivå bör insatserna för att stimulera psalmskapande och liturgisk musik samordnas och stärkas, för att ge bra förutsättningar för ett omfattande utbyte såväl inom stiften som på nationell nivå. Angeläget är självklart att kyrkomusikens intresseorganisationer ges möjligheter att aktivt delta i utvecklingsarbetet både nationellt och på stiftsnivå.

Kyrkans starka ställning som en central musikkulturbärare ger kyrkan relevans. Det kan förstärkas genom att kyrkan också välkomnar externa kulturarrangörer. Svenska kyrkans lokaler och kyrkorum fungerar ofta utmärkt för konserter och andra
kulturarrangemang. Vi vill ha en kyrka som är öppen och välkomnande, också för andra kulturarrangörer gärna i samarbete med kyrkans egen verksamhet.