NYHET

Europaparlamentets utskott

Förteckning över Europaparlamentets ständiga utskott samt de tillfälliga utskott som skapats.

Utskott i Europaparlamentet

AFCO

Utskottet för konstitutionella frågor


ENGLISH: Committee on Constitutional Affairs

AFET

Utskottet för utrikes frågor


ENGLISH: Committee on Foreign Affairs

AGRI

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


ENGLISH: Committee on Agriculture and Rural Development

BUDG

Budgetutskottet


ENGLISH: Committee on Budgets

CONT

Budgetkontrollutskottet


ENGLISH: Committee on Budgetary Control

CULT

Utskottet för kultur och utbildning


ENGLISH: Committee on Culture and Education

DEVE

Utvecklingsutskottet


ENGLISH: Committee on Development

DROI

Utskottet för mänskliga rättigheter (underutskott till AFET)


ENGLISH: Subcommittee on Human Rights

ECON

Utskottet för ekonomi och valutafrågor


ENGLISH: Committee on Economic and Monetary Affairs

EMPL

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor


ENGLISH: Committee on Employment and Social Affairs

ENVI

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


ENGLISH: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

FEMM

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män


ENGLISH: Committee on Women’s Rights and Gender Equality

FISC

Utskottet för skattefrågor (underutskott ECON)


ENGLISH: Subcommittee on Tax Matters

IMCO

Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd


ENGLISH: Committee on the Internal Market and Consumer Protection

INTA

Utskottet för internationell handel


ENGLISH: Committee on International Trade

ITRE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi


ENGLISH: Committee on Industry, Research and Energy

JURI

Utskottet för rättsliga frågor


ENGLISH: Committee on Legal Affairs

LIBE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


ENGLISH: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

PECH

Fiskeriutskottet


ENGLISH: Committee on Fisheries

PETI

Utskottet för framställningar


ENGLISH: Committee on Petitions

REGI

Utskottet för regional utveckling


ENGLISH: Committee on Regional Development

SEDE

Utskottet för säkerhet och försvar (underutskott AFET)


ENGLISH: Subcommittee on Security and Defence

TRAN

Utskottet för transport och turism


ENGLISH

: Committee on Transport and Tourism


Tillfälliga utskott under mandatperioden 2019-2024:

AIDA

Utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran


ENGLISH: Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age

ANIT

Utskottet för skydd av djur under transport


ENGLISH: Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport

BECA

Utskottet för cancerbekämpning


ENGLISH: Special Committee on Beating Cancer

INGE

Utskottet för utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation


ENGLISH : Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation