NYHET

Tankar kring ärendet om kommunens matdistribution

Den senaste tiden har kommunens matdistribution inom hemtjänsten skrivits om i lokaltidningen. Det har kastats ett flertal anklagelser från Örnsköldsviksalliansen mot Socialdemokraterna. Här kommer vår syn på ärendet genom ett uttalande från välfärdsnämndens S-grupp.

Exempelbild

Varje kommunpolitiker har ett ansvar att vara väl insatt i de beslut en är med och tar. För att möjliggöra det krävs att beslutsunderlaget är detaljerat, med all den information som är viktigt för beslutet. Speciellt viktigt är att konsekvenserna av beslutet beskrivs, både ekonomiska men främst för den enskilde individen.

När det kommer till frågan om matdistribution, dvs. matlådor som levereras från kommunens storkök, har vi socialdemokrater upprepade gånger efterfrågat mer information. Vi saknar både information gällande eventuella risker och ekonomiska konsekvenser. Vi har förståelse för att det är många parametrar som har betydelse vid beräkning av en eventuell besparing, men en aktuell uppskattning bör bifogas i beslutsunderlaget. Detta har vi efterfrågat flertalet gånger men fått svaret att det inte går att beräkna.

Det är därmed konstigt att vi socialdemokrater, i den lokala tidningen, tre dagar efter ärendet hanterats i välfärdsnämnden kan läsa att en uppskattad besparing av borttagen matdistribution kommer spara 6–9 miljoner för förvaltningen och utöver detta en besparing på ytterligare miljoner för kostavdelningen. Varför har denna information inte delgetts nämnden när den har efterfrågats?

Välfärdsnämnden begärde 20 juni 2023 en större konsekvensanalys av vad en ändring av kraven för att beviljas matdistribution kan innebära. Det tar därefter 8 månader innan ärendet åter igen tas upp till Välfärdsnämnden. Det är välfärdsnämndens ordförande, Annica Jonsson, som beslutar om vilka ärenden som tas upp till nämnden och när. Så om någon har förhalat detta beslut så är det inte Socialdemokraterna.

När ärendet återigen kommer upp till nämnden 20 februari 2024 finns inget nytt kring vilka konsekvenser detta beslut kan innebära. Det är enkelt för den styrande minoriteten att lägga skulden på oppositionen när ärendet inte går igenom, men när beslutsunderlagen inte är fullständiga kan vi inte ta ställning till förslaget. Vi anser att det är viktigt att de som berörs av ändringen får möjlighet att uttala sig som en del i den begärda konsekvensanalysen. Därför beslutade nämnden att skicka tillbaka ärendet så att tillgänglighets- och seniorrådet ges möjlighet att lämna synpunkter.

Alliansen anser att Socialdemokraterna borde berättat för dem vad de skulle ha gjort innan nämnden eftersom de saknade kunskapen om vad de skulle göra. Om så är fallet så borde frågan vara, varför alliansen inte rådfrågade Socialdemokraterna varifrån synpunkter borde ha inhämtats
om de var osäkra?

När alliansen valt att styra i minoritet behöver de även ta ansvar och inte skylla ifrån sig.

S-gruppen i välfärdsnämnden