NYHET

Vi ska ha en stark välfärd som vi kan stå för – idag men även kommande år när utmaningarna växer

Kommunalråd Jessica Ekerbring

Andelen unga och äldre växer medan andelen personer i arbetsför ålder minskar. Färre ska försörja fler när behoven av välfärdstjänster ökar. Fler kommer att behöva anställas och fler måste vilja utbilda sig inom välfärdsyrkena.

Att vara politiker i en kommun idag handlar om att fördela resurserna klokt och våga ta de beslut som är nödvändiga för att säkra välfärdens kvalitet framgent. Jag heter Jessica Ekerbring och är tidigare skolpolitiker men har nu tagit över rollen som kommunalråd med ansvar för det sociala välfärdsområdet i Örebro kommun.

Varje år fattar vi beslut om en övergripande budget och vilka strategiska mål verksamheterna ska jobba mot. För min del handlar det om att säkerställa att vi levererar i riktning mot målen utifrån de uppdrag vi tagit fram. Under denna mandatperiod kommer det vara min uppgift att se till att vi rör oss mot en ekonomi i balans utan att för den sakens skull försämra kvaliteten för de vi finns till för.

Vi behöver ta itu med de ökande kostnaderna inom socialtjänsten. Antalet ärenden blir både fler och mer komplexa. Antalet externa kostsamma placeringar ökar. Äldreomsorgen har under flera år kostat betydligt mer än vad som finns i budget. Ett omfattande strukturomvandlingsarbete har gjorts men det är inte tillräckligt. Under 2023 skulle Vård- och omsorgsnämnden behöva sänka sina kostnader med 80 miljoner kronor för att nå en budget i balans.

Vi vet att andelen äldre över 80 år kommer att öka med 50 procent innan vi når 2030. Det motsvarar cirka 700 personer. De närmsta åren måste vi därför göra allt vi kan för att se till att vi organiserar oss så smart som möjligt. Resurserna måste gå till att anställa fler och stärka personalens arbetsvillkor så att våra medarbetare trivs och orkar stanna kvar i yrket.

Alla beslut vi tar måste vägas på våg. Förra året gick vi ur vård- och omsorgsboendet Rosenlund, ett dyrt boende att driva då boendets utformning lokalmässigt inte var lämpad för den typen av verksamhet. Det kan låta märkligt att lämna ett boende om behovet framöver ser ut att öka. Men förra året invigdes vård- och omsorgsboendet Kornellen i Bettorp, Väster Park övertogs i kommunal regi och inom kommande år färdigställs Skebäcksgården och ett annat vård- och omsorgsboende i Brickebacken.

Vi måste snabba på införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Det finns idag många tekniska lösningar som inte bara avlastar och förenklar för personalen utan också höjer kvaliteten för äldre. Utöver välfärdsteknik behöver vi även stärka de förebyggande insatserna för att minska kostnaderna och se till att behoven av insatser minskar eller skjuts fram.

Vi vet också att fusket mot Sveriges kommuners välfärdssystem är utbrett. En välfärdskommission mot brottslighet ska inrättas. Bedrägerier mot vårt välfärdssystem måste bort, varje skattekrona måste återinvesteras i vår välfärd om vi ska kunna stå för den verksamhet vi bedriver när behoven ökar.

Vi klarar detta om vi hjälps åt och om vi gör det genom att ha förståelse för att förändringar kommer att krävas. Morgondagens äldre och personal kommer antagligen ha lite andra krav på både hemvård, boenden, välfärdsteknik och arbetsförhållanden. Vi behöver tänka om och tänka nytt för att äldreomsorgen och välfärden även i framtiden ska vara trygg, stark och fortsatt gå att lita på.

Jessica Ekerbring (S), Kommunalråd med rotelansvar för sociala välfärdsfrågor i Örebro kommun