NYHET

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet bildar ny kommunledning

Bild på John Johansson utanför Rådhuset på Stortorget

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet presenterar idag en gemensam politisk plattform för mandatperioden 2022 – 2026. Överenskommelsen mellan partierna bygger på en gemensam syn på ekonomisk verklighet med stigande inflation, begynnande lågkonjunktur och oro i vår omvärld som förtydligar behovet av ekonomisk återhållsamhet och följsamhet i de finansiella målen.

Den nya kommunledningen kommer att ha totalt 36 av 65 mandat i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna kommer att inneha ordförandeposten i Kommunstyrelsen och Moderaterna vice ordförande. I kommunfullmäktige kommer Socialdemokraterna att inneha ordförandeposten och Moderaterna vice ordförande.

– Örebro är i behov av en stark kommunledning som kan få igenom sin politik samtidigt som vi tar ansvar för vår ekonomi när det råder ett oroligt läge i vår omvärld, säger John Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningen är överens om att örebroarnas trygghet är ett av de viktigaste områdena att prioritera de kommande åren och därför ska en miljard satsas under de kommande åtta åren på örebroarnas trygghet. Exempel på trygghetsskapande åtgärder är att stärka kommunens säkerhetsavdelning, stärkt socialt förebyggande arbete, uppstarten av ett nytt trygghetscenter och arbetet med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas.

– Otryggheten är en mycket viktig fråga för många Örebroare. Genom det nya Trygghetsutskottet, där Moderaterna innehar ordförandeposten får kommunledningen bra förutsättningar att intensifiera arbeta med trygghetsfrågorna, säger Anders Åhrlin (M) kommunstyrelsens tillträdande vice ordförande

Centerpartiet kommer att inneha ordförandeskapet i hållbarhetsutskottet. Kommunledningen är överens om att utifrån affärsmässiga principer ge de kommunala fastighetsbolagen ägardirektiv om att utveckla den egna solenergiproduktionen.

– Vi är överens om att Örebro kommun ska bli självförsörjande på klimatsmart energi och vill förenkla för fler privatpersoner och fastighetsägare att kunna installera solceller. Det är för klimatets bästa men också viktigt för människors ekonom, säger Jimmy Nordengren (C) kommunalråd

Kommunledningens mål är tydligt: alla barn och elever ska klara målen i skolan. Resursfördelningsmodellen ska därför i än högre utsträckning riktas så att kunskapsresultaten ökar, skolsegregationen minskar och förutsättningarna för att bedriva en god skolverksamhet för barn och elever i hela Örebro kommun ökar. Resurser ska tidigt sättas in för elever i behov av särskilt stöd. Centerpartiet kommer att ha rotelansvar för skolan.

– Vi ska ge bra förutsättningar för skolverksamhet i hela vår kommun. Vi kommer att stärka elevhälsan och arbeta i ännu högre grad med tidiga insatser för barn med särskilda behov. Målet är tydligt, alla elever ska klara målen i skolan, säger Jimmy Nordengren (C) kommunalråd

Moderaterna kommer att ha rotelansvar för samhälle och arbetsmarknad. Kommunledningen är överens om att utöka antalet platser och bredda inriktningarna inom yrkesutbildningen för att kunna lösa utmaningarna med kompetensförsörjning och samtidigt minska försörjningsstödsberoendet.

För att öka jämställdheten och jämlikheten och öka flickors möjlighet till idrottande är kommunledningen överens om att göra en ordentlig översyn av stödet till idrottsföreningar.

– Vi är överens om att utöka antalet platser inom yrkesutbildningen för att lösa utmaningarna med kompetensförsörjningen och ser gärna att fler aktörer än kommunen bidrar i det arbete, säger Anders Åhrlin (M) kommunstyrelsens tillträdande vice ordförande

Socialdemokraterna kommer att ha rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor. Örebro kommun ska fortsätta utvecklas och fler bostäder behövs. Vi vill se en ökad tillgång av villatomter, underlätta för byggandet av nya lägenheter som fler har råd att bo i samt se en blandad bebyggelse i hela kommunen. Dessutom behöver arbetet med ännu smidigare och enklare bygglovsprocesser fortsätta att prioriteras.

Kommunledningen är överens om att arbetet med BRT behöver anpassas till förändrande omvärldsfaktorer som ökande kostnader. Kommunledningen ser positivt på medborgardialog som metod i frågor kopplade kring trafik. En utredning om framtidens trafik och trafikflöden ska genomföras och kommuniceras brett. Vi vill fortsätta arbetet med att göra det enklare för fler att åka kollektivt eller välja cykel.

Socialdemokraterna kommer att ha rotelansvar för social välfärd. Inte minst efter pandemin är arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet viktigt. Kommunledningen är därför överens om att exempelvis öppna upp skolor – särskilt på landsbygden och på platser där inte privata restauranger finns – för att äldre ska kunna träffas och äta tillsammans.

– Örebro ska ha en värdig äldreomsorg med hög kvalitet. Utmaningarna inom äldreomsorgen är stora framöver och att insatser för att locka fler medarbetare till vårdyrken behövs. Vi vill se ett arbetsmiljöarbete där representanter för kommun, privata arbetsgivare och fackförbunden tillsammans utformar strategier för hur det ska bli mer attraktivt att jobba inom vård- och omsorg, säger John Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande

Läs mer i den gemensamma politiska plattformen Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter:

John Johansson (S) 019 – 21 40 05

Anders Åhrlin (M) 076 – 551 56 04

Jimmy Nordengren (C) 019 – 21 30 19