NYHET

Bostaden är en social rättighet

Bild på höghus och på bilden står det Bostaden är en social rättighet

Den politiskt obundna aktionsgruppen ”Bostad för alla” som arbetar för att sätta boendefrågorna på den politiska agendan har publicerat en debattartikel i NA den 1 juni med frågan ”Vad gör ditt parti för hyresgästerna?”.

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Skillnaderna mellan de som hyr och de som äger sitt boende är stora och behöver minska. Samtidigt ska man komma ihåg att väldigt många, oberoende av bakgrund, vill äga sitt boende. Därför behöver lånetak och amorteringskrav vara utformade så att de inte i onödan utestänger låg- och medelinkomsttagare från att köpa en lägenhet eller ett småhus. Det behöver finnas ett omfattande hyresbestånd och en gemensam förmedling för alla bostäder på en ort för att ge alla möjlighet att kunna leva i bostäder som passar deras behov. All form av diskriminering på bostadsmarknaden ska motverkas.

Debattörerna lyfter vikten av att involvera de boende vid renoveringar och att ge dem möjlighet att välja vad de kan säga ja, respektive nej till. Att konsekvenserna av ett val ska vara tydligt. Den här dialogen har ÖBO i dag men det finns säkert förbättringsmöjligheter. Att få till dialogen med de boende i Öbos fastigheter är nyckeln till att ha nöjda boende även efter en renovering. Här arbetar styrelsen aktivt med att besluten ska tryckas ut i organisationen så att de boende och fastighetsskötarna får inflytande över sitt boende på ett tydligt sätt. Givetvis är Hyresgästföreningen en viktig part i det här arbetet.

ÖBO ska ha en tydligt socialt inkluderande tanke när de genomför renoveringar. Exempelvis ska det kunna göras olika stora ingrepp i olika byggnader beroende på hur de som bor i fastigheten vill ha det. Det innebär att ÖBO ska kunna genomföra stamrenoveringar och nödvändiga åtgärder och samtidigt ha en dialog med de boende om vad som ska göras för att lägenheterna ska vara beboeliga, fastigheten ska behålla sitt värde samt hålla nere hyressättningen. ÖBO undersöker nu hur stor hyresrabatten ska vara när det gjorts mindre åtgärder. Tanken är att de boende ska kunna bo kvar i sina lägenheter och inte tvingas flytta på grund av kraftigt höjda hyror. Ett exempel på hur det kan göras är att alla fönster på byggnaderna i ett område byts ut samtidigt. Då ser de likadana ut från utsidan. Däremot kan det se olika ut inne i fastigheterna beroende på vad man kommit fram till tillsammans med de boende. Det man ska komma ihåg är att de allra flesta bor kvar i sin evakueringslägenhet efter genomförd renovering oavsett hur planerna såg ut innan flytten. Endast 6 procent valde att flytta tillbaka till sin tidigare lägenhet.

Debattörerna vill att vi ska verka för statliga lån för nybyggnation och renoveringar. Här är vi eniga. Dock är det inte en lokal fråga. Tidigare fanns det statliga stöd för energisparåtgärder och stöd vid nyproduktion. Det här togs dock bort i och med att den borgerliga budgeten för år 2022 som gick igenom i riksdagen. Det är viktigt för oss Socialdemokrater att ÖBO fortsätter med den sociala inriktningen som ger människor med olika förutsättningar möjlighet att bo kvar i sina lägenheter. Det pågår exempelvis ett aktivt arbete med att hitta individuella lösningar för de hyresgäster som riskerar att bli vräkta. ÖBO anställer även personer som bor i området till olika funktioner, såsom att fungera som värd eller fastighetsskötare. Det är en viktig del av det sociala arbetet.

Vi är starkare tillsammans.

John Johansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun