NYHET

Camilla Friberg

Gemensamma satsningar inom området psykisk hälsa

Vi ser en ökad psykisk ohälsa i samhället som det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att förebygga. Vi i majoriteten och Norrbottens kommuner har nu tillsammans sett till att säkra medel för att förebygga suicid.

Regionstyrelsen beslutade vid mötet den 16 mars i stor enighet att anvisa medel för att säkra en utökad satsning som möjliggör att tillsammans med Norrbottens kommuner genomföra planerade insatser i den gemensamt antagna handlingsplanen för Suicidprevention. Suicid är ett stort samhällsproblem där alla samhällsaktörers insatser kan rädda liv.

De nationella medel som år2021 gemensamt skulle användas för att genomföra satsningar inom området psykisk hälsa skickades tillbaka. Regionens politiska majoritet har därefter gett regiondirektören i uppdrag att tillsammans med direktören för Norrbottens Kommuner lösa ut frågan och möjliggöra att de gemensamma satsningar inom området psykisk hälsa, som skulle genomförts 2021 i stället nu kan genomföras under 2023.

Vi ser en ökad psykisk ohälsa i samhället som det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att förebygga. Vi i majoriteten och Norrbottens kommuner har nu tillsammans sett till att säkra dessa medel för att förebygga suicid. En gemensam handlingsplan för suicidprevention är nu framtagen och Region Norrbotten har kompenserat Norrbottens Kommuner för de tidigare uteblivna medlen.

- Jag är glad att vi hittat en samsyn med kommunerna i denna angelägna fråga och ser fram emot fortsatt arbete för att tillsammans verka för att förbättra den psykiska hälsan och därmed minska risken för suicid säger Camilla Friberg Regionråd S med övergripande ansvar för hälso- och sjukvård och ordförande för den politiska samverkansgruppen med kommunerna, POLSAM.

Birgitta Johansson Huuva, Regionråd (C) med fokusområde bl.a. på psykisk (o)hälsa ser detta som en oerhört viktig satsning och vill förstärka budskapet;

- Vi måste ta krafttag för att förbättra den psykiska hälsan. Satsningar för att minska den psykiska ohälsan och att risker för självmord uppstår är en angelägenhet för hela vårt samhälle. Suicid är den vanligaste dödsorsaken för unga. Under år 2021 redovisas 35 suicid i Norrbotten varav 28 var män och 9 var under 30 år. Med dessa medel förstärks möjligheten att tillsammans med kommunerna främja den psykiska hälsan med ökad kunskap både om vad vi kan göra för att må bättre och hur vi kan stödja den som hamnat i psykisk obalans och minska risker för självmordsnära reaktioner.

Linda Jonsson, Regionråd (V) vars arbetsområde är jämställdhet kommenterar enligt följande ”Samarbetet med kommunerna bidrar till att nå ut jämlikt i länet och det personcentrerade arbetssättet gör att vi når män och kvinnor utifrån deras olika sätt att uttrycka psykisk ohälsa”

- Det är en angelägen satsning som kan rädda liv och förbättra tillvaron för många, avslutar Birgitta Johansson Huuva