NYHET

En budget, fyra paket

Nackabor ska ha hög livskvalitet och frihet som bejakar varje människas rätt att utforma sitt liv. Vår budget har fyra tydliga prioriteringar: Arbete, Välfärd, Trygghet och Klimat.

När Nacka växer och vi blir fler måste också den mjuka infrastrukturen som förskola, skola, äldreboende, idrott och kultur följa med. Behoven ökar årligen, de små ökningar vi har sett under många år har varit mindre än behovet och inneburit en direkt nedskärning för Nackaborna. Nu är det dags för riktiga satsningar för att säkra en välfärd för alla och ett tryggt samhälle!

Vi har valt att fokusera på fyra tydliga paket i denna budget. Arbete, alla som kan arbeta ska också arbeta. Starkare välfärd med fler anställda i skolor och förskolor, bättre lokaler och läromedel. Den äldreomsorg som våra äldre förtjänar med mindre stress för hemtjänstpersonal, säkrare medicinsk kompetens på äldreboenden och åtgärder för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet.

Trygghet genom att bekämpa brotten här och nu med fler väktare, kameror och patrullerande socialtjänst. Och lika viktigt är att bekämpa brottens orsaker och hindra att fler ungdomar dras med i brottslighet genom bättre förebyggande arbete.

Fjärde paketet är klimatet, som är vår existentiellt viktigaste fråga. Vi vill göra det lättare för alla Nackabor att bli klimathjältar med solceller, infrastruktur för laddning av elfordon och infartsparkeringar. Men viktigast är att vi politiker tar vårt ansvar och ställer högre krav på exploatörer att använda klimatvänliga material och arbetsmetoder samt bygga klimatsmarta hus. Vi vill ändra inriktningen på Nackas stadsbyggnad till mer fokus på grönt, kultur och idrott.

Vi ser hur moderatledda majoriteten dubbelräknar sina så kallade satsningar fler gånger om. På det sättet pumpar de upp sina siffror med luft. Det är ett chockerande siffertrixande som varken är transparent eller ärligt mot Nackaborna. Vi har valt att vara ärliga med våra siffror även om de inte skulle se lika uppumpade ut som Alliansens. Vi tror att Nackaborna är drivna och kan räkna och ärlighet varar längst.

Den moderatledda majoriteten valde att sänka skatten vilket ger genomsnittsarbetstagaren i Nacka en halv dagens lunch per månad. Socialdemokraterna har istället valt att stärka budgeten med följande utöver vad majoriteten gör:

Arbete, total mer än majoriteten: 39,7 mnkr, Några exempel:

 • Sammanhållet arbetscentrum: 10 mnkr
 • Sommarjobbssatsning: 2 mnkr
 • Krav på kollektivavtalsenliga villkor för privata anordnare i välfärden
 • Förbättrad arbetsmiljö för kommunens medarbetare: 3,1 mnkr
 • Fler anställda och mer resurser i förskola och grundskola: 19,8 mnkr
 • Fastanställd vikariepool i skolan, lärarassistenter och stärkt elevhälsa: 7,8 mnkr
 • Mer resurser till hemtjänsten, avskaffa delade turer, rätt till heltid, karriärsatsning: 7 mnkr

Välfärd, total mer än majoriteten: 43,9 mnkr, några exempel

 • Mer resurser till kommunens skolor, avskaffa avkastningskravet: 10,7 mnkr
 • Ge alla barn rätt till 30 timmar i förskolan: 8 mnkr
 • Satsning på likvärdighetsgarantin, 11 mnkr
 • Mer resurser till välfärd samhällsservice, minskad avkastningskrav: 5,3 mnkr
 • Kommunal hemtjänst och särskilt boende utan biståndsbedömning utredning
 • Sänkt lokalhyra för idrottsanläggningar och nytt idrottstält på: 3,5 mnkr
 • Idrottssatsning för äldre, avgiftsfri kulturverksamhet för skolungomar och äldre: 3 mnkr
 • Ökat kulturstöd, dubblad kulturpeng, sänkt avgift i kulturskolan: 4,5 mnkr

Trygghet, totalt mer än majoriteten: 25,9 mnkr, några exempel

 • Aktivitetsstöd för socioekonomiskt utsatta områden och kvällsöppna fritidsgårdar: 4 mnkr
 • Väktare, kameror, drogförebyggande arbete, hembesök, SSPF(F): 2,2 mnkr
 • Stärk kvinnojourerna och stärka samverkansteam: 1 mnkr
 • Trygga vägar och parker: 9 mnkr

Klimat, totalt men än majoriteten: 4,1 mnkr, några exempel:

 • Krav på klimatsmart stadsbyggnad
 • Fler trähus
 • Ramupphandling av solpaneler och standardiserad byggprocessen för solpaneler
 • Starta Naturskola: 0,8 mnkr
 • Fritidsbank för utlåning av utrustning: 0,5 mnkr
 • Proaktivt arbete på miljöområdet: 0,5 mnkr
 • Klimatsmart snöröjning: 1,8 mnkr

Investeringar, Totalt mer än majoriteten, 829 mnkr, några exempel:

 • Bygg en 11-spelarplan och en 7-spelarplan på Sicklavallen, 32 mnkr
 • Påbörja arbetet med en cricketbana i Fisksätra, 5 mnkr (totalt 10 mnkr)
 • Bygg en större multihall i Fisksätra, 45 mnkr (totalt 210 mnkr, jfr alliansens 165 mnkr)
 • Anlägg en skridskorink på Fisksätra Torg, 5 mnkr
 • Bygg en simbassäng i Fisksätra, 17 mnkr
 • Öka tryggheten genom strategisk belysning, förbättrad framkomlighet och offentliga toaletter, 4 mnkr
 • Bygg hissen i Finnboda, 15 mnkr
 • Bygg fler infartsparkeringar, 2 mnkr
 • Förvärva och renovera stationshuset i Igelboda, 2 mnkr
 • Bygg öppna väggar för fritt uttryckande av konst, 1 mnkr

Besparingar, några exempel på majoritetens slöseri:

 • Minskat slöseri med ineffektiva jobb-coacher, 3 mnkr
 • Minskad PR- och reklambudget, 5,7 mnkr
 • Minskad budget för oförutsedda utgifter, 15 mnkr
 • Besparing på arvoden i arbets- och företagsnämnden efter nämndomorganisation, 0,2 mnkr
 • Effektivare SFI genom upphandling istället för auktorisationsvillkor, 1,5 mnkr
 • Avskaffande av påtvingade hembesök för ekonomiskt bistånd, 1,5 mnkr
 • Minskat konsultberoende i kommunstyrelsen, 0,2 mnkr