NYHET

Historiskt blocköverskridande styre

Exempelbild

Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att gå fram med ett gemensamt förslag för på styre för Lunds kommun. Det presenterade de på en gemensam pressträff under tisdagsförmiddagen.

På en pressträff på tisdagsförmiddagen presenterade Anders Almgren (S) och Rasmus Törnblom (M) Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma förslag på nytt styre för Lunds kommun. Under pressträffen presenterade de en omfattande politisk agenda där partierna tydligt utgick från att de kommer bedriva en politik som på ett bättre sätt tillvaratar Lunds kommun stora potential. De vill också skapa ordning och reda i kommunens ekonomi och organisation.

— Lunds kommun är en fantastisk kommun. Det är dags för en politik som skapar förutsättningar för att vi bättre ska ta till vara på de förutsättningar som finns. Det ska vi göra inte minst genom att sätta hela Lunds utveckling och alla lundabors välfärd i första rummet. Att leda Lunds kommun är ett ansvar som förpliktigar och det ansvaret är vi beredda att ta tillsammans, säger Anders Almgren Länk till annan webbplats. (S), förslag till ordförande i kommunstyrelsen.

— Vi är överens om att Lunds bästa dagar ligger framför oss. Med en samlande kraft över parti- och blockgränserna är det möjligt att ta ett helhetsgrepp som aldrig tidigare gjorts i Lunds kommun. Vi är redo att ta ett stort ansvar i detta och vi är redo att arbeta tillsammans med övriga partier för att ta tillvara på Lunds kommuns fulla potential, säger Rasmus Törnblom (M), förslag till vice ordförande i kommunstyrelsen.

Socialdemokraternas och Moderaternas politiska överenskommelse består i korthet av:

  • – Lunds skolor ska vara bäst i klassen. Det kompensatoriska arbetet ska prioriteras för att alla barn- och unga, oavsett bakgrund ska ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå sin fulla potential. Vi är överens om att göra substantiella satsningar för att ge lärarna både fler kollegor men också avlasta dem administrativt så att de får möjlighet att ägna sig åt sitt huvuduppdrag – att undervisa våra elever.

  • – Lunds kommun ska ha ordning och reda i ekonomin. Under mandatperioden ska kommunen lämna de generella besparingarna. En effektivare kommunal organisation ska skapas genom att involvera medarbetarna och genom att ställa höga politiska krav. Det kommer krävas ekonomiska överskott även i en orolig omvärld och en bättre politisk kontroll över de investeringar som kommunen gör.

  • – Vi är överens om att Lunds kommun ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av breda överenskommelser, evidens och best practice. Vi är också överens om att personalpolitiken ska prioriteras högre och att arbetsmiljön för kommunens personal ska förbättras.

  • – Lund ska fortsatt vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och vara en internationell förebild i klimatomställningen. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.

  • – Lunds kommun ska fortsatt vara i topp vad det gäller medborgarnas trygghet. Vi är överens om att kommunen ska ta ett större ansvar i trygghetsarbetet. Det handlar både om åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott.


Lunds kommun är en attraktiv plats att bo på och många personer vill flytta till vår kommun. Våra partier ser förutsättningarna men också begränsningarna med vårt geografiska läge. Att vår kommun omgärdas med delar av Sveriges bästa jordbruksmark och det oroliga omvärldsläget gör att vi behöver vara restriktiva med och värna den högklassiga jordbruksmarken som finns i Lunds kommun.

Socialdemokraterna och Moderaterna kommer ha en valteknisk samverkan samt en politisk överenskommelse med Kristdemokraterna och en överenskommelse med Vänsterpartiet där de utgör underlag för de val som ska genomföras.