NYHET

Det är dags för skarpa åtgärder för att lösa trafiksituationen i Södra Sandby

Socialdemokraterna kräver att tekniska nämnden den 20 april fattar beslut om en rad skarpa åtgärder för att lösa trafiksituationen i Södra Sandby. Det åtgärdspaket de idag presenterat innehåller lösningar på både kort och lång sikt.

Socialdemokraterna har under flera års tid krävt att den kritiska trafiksituationen i centrala Södra Sandby ska åtgärdas. Detta gjordes framförallt mot bakgrund av den manuella mätning som ideella krafter inom Södra Sandbys socialdemokratiska förening gjort av trafikflödet i korsningen mellan Lundavägen-Revingevägen-Dalbyvägen-Flyingevägen mitt i centrala Södra Sandby. Den mätningen visade att det under perioden 0700–1900 passerade närmare 1 000 tunga fordon genom korsningen. En situation som Socialdemokraterna menar är helt ohållbar.

Utifrån ett gemensamt initiativ från Socialdemokraterna och Centerpartiet tillsattes 2020 en utredning i kommunen. Resultatet av den utredningen, samt fördjupningar, har i omgångar presenterats för tekniska nämnden. Dock har inga lösningar, varken långsiktiga eller kortsiktiga, arbetats fram. Något som kritiseras av Socialdemokraterna. De är kritiska inte minst för att den nuvarande trafiksituationen riskerar att ligga som en våt filt över Södra Sandbys utveckling. När tekniska nämnden sammanträder i Södra Sandby den 20 april 2022 kommer därför Socialdemokraterna att kräva ytterligare åtgärder för att påskynda processen.

– Det är inte bara Södra Sandbys framtida utveckling som riskeras om vi inte får fart i processen. Det handlar också om risker för sandbyborna, inte minst för barn och unga, när de behöver leva med en sådan här trafiksituation. Därför går vi nu fram med fem konkreta förslag på hur vi går vidare. Genom att presentera det redan nu hoppas vi att fler partier ansluter sig i vår strävan om att utveckla Södra Sandby, säger Lena Fällström (S), Socialdemokraternas gruppledare i tekniska nämnden.

De fem förslag delas upp under fem olika rubriker:

  1. Ta över väghållaransvaret från Trafikverket
  2. Omdirigering av genomfartstrafiken på befintliga vägar
  3. Säker passage vid Norreholm
  4. Andra säkerhetshöjande insatser enligt tidigare genomförd utredning
  5. Styrning av det fortsatta arbetet med säkrare trafik i Södra Sandby

Med sina fem förslag menar Socialdemokraterna att kommunen skulle stå rustad att göra åtgärder som får effekt både på kort och lång sikt. Med i förslaget finns också krav på att kommunen avsätter resurser för investeringar redan i nästkommande budget.

– Vårt förslag är framarbetat för vad vi tror är bäst för Södra Sandby och sandbyborna. Vi har varit måna om att föra dialog både med boende i Södra Sandby och med andra politiska partier för att få fram ett så konkret och genomförbart alternativ som möjligt. Nu är det dags att det blir verkstad, säger Roger Niklewski (S), styrelseledamot i Södra Sandby socialdemokratiska förening.