NYHET

Socialdemokraterna vill inrätta ett särskilt Smörlyckanråd

Socialdemokraterna föreslår att kommunen inrättar ett särskilt råd för idrottsföreningarna som har verksamhet på Smörlyckans IP. Detta för att kommunen ska få till en strukturerad dialog med föreningar om Smörlyckans framtid.

Smörlyckan pekas ut som ett möjligt alternativ för placeringen av Lunds nya universitetssjukhus. Skulle så bli fallet måste de idrottsverksamheter som idag finns på Smörlyckans IP få nya hemvister. Detta kräver att Lunds kommun arbetar nära de berörda föreningarna så att de ersättningsalternativ som så fall krävs är förankrade och framtagna tillsammans med idrottsföreningarna.

Därför vill Socialdemokraterna att ett särskilt Smörlyckanråd inrättas. Förslaget är att rådet ska bestå av en representant för respektive förening som har verksamhet inom, eller i direkt anslutning till, Smörlyckans IP. När rådet sammanträder ska såväl ledande politiker som ledande tjänstepersoner från berörda nämnder och förvaltningar bjudas in. Detta är ett direkt önskemål från de berörda föreningarna som framfördes när Socialdemokraterna träffade flertalet av föreningarna under föregående vecka.

– Vi behöver samlas och få till en dialog där alla berörda parter, från såväl föreningslivet som från kommunen, sitter vid samma bord. Att eventuellt ersätta Smörlyckan kommer bli en tuff nöt att knäcka och vi behöver börja denna dialog tidigt så att vi står väl rustade och har alternativ som tagits fram tillsammans med föreningslivet, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna vill också att Lunds kommun verkar för att Region Skånes arbete med det framtida sjukhuset tydligare ska präglas av transparens och öppenhet. Detta är något som efterfrågas både av lundaborna och av föreningslivet. Socialdemokraterna menar att en öppenhet kring planeringen skulle skapa väsentligt bättre förutsättningar för att generellt skapa bättre möjligheter för lundaborna att involveras i processen. Men framförallt för att kommunen tillsammans med föreningslivet ska veta vilka planeringsförutsättningar som gäller om Smörlyckan blir den framtida placeringen för det nya sjukhuset.

– En dialog måste bygga på tillit. Därför behöver processen öppnas upp och korten behöver läggas på bordet. Vi tycker dessutom att Region Skåne ska bjudas in till Smörlyckanrådet för att skapa ännu bättre förståelse mellan de berörda parterna, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.