NYHET

Låt lärarna ägna sig åt undervisning – inte administration!

Socialdemokraterna vill att lärare och övrig pedagogisk personal får en väsentligt mindre administrativ börda. Det föreslår de i en motion till kommunfullmäktige.

Många lärare och annan pedagogisk personal inom skolan har idag en hög arbetsbelastning. En del av detta handlar om en stor administrativ börda och krav på dokumentation som tar tid från den pedagogiska personalens huvuduppdrag. En del av dokumentationen regleras i nationella lagar, råd och riktlinjer medan andra dokumentationskrav är skapade av kommunerna själva.

Den administrativa bördan uppfattas som ett arbetsmiljöproblem för skolans personal och tidigare studier har visat att lärare i Sverige ägnar sig mer åt administration än i många jämförbara länder. I en arbetsmiljöenkät från Lärarnas Riksförbund uppger nästan 60 procent administration och dokumentation som ett problem. Frågan om vilka dokumentation som kan, ska och bör genomföras har också lyfts av fackliga organisationer i Lunds kommun. För att skapa en bättre arbetsmiljö och för att vara en bättre arbetsgivare krävs det en förändring, menar Socialdemokraterna.

Det har vid tidigare tillfällen funnits en bred överenskommelse i kommunfullmäktige om att administrationen för skolans personal ska minska. Frågan har även delvis utretts tidigare. Trots detta har det inte skett någon förbättring. Tvärt om så upplever många lärare att de administrativa pålagorna och annat som tar tid från undervisningen har ökat väsentligt. Därför vill Socialdemokraterna nu att kommunen går från ord till handling och att goda exempel från andra kommuner och skolor samt förslag som presenterats av bland annat fackliga organisationer och forskare sammanställs till en konkret lista på möjliga åtgärder för att minska den administrativa bördan. Parallellt föreslår partiet att sammanställningen av konkreta exempel ska kompletteras med en nulägesanalys och redovisning av vilken administration som har minskat och ökat de senaste åren. Hela arbetet ska genomföras i nära samarbete med personalen och representanter från fackliga organisationer som Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Sveriges skolledarförbund, som likvärdiga parter.

–Situationen lärare befinner sig i är helt orimlig. Den stora arbetsbördan de upplever måste åtgärdas. Det är dåligt får såväl lärares arbetsmiljön som för eleverna. För oss är det självklart att kommunen måste göra allt i sin makt för att minska administrationen. Det görs bäst i samarbete med framför allt de fackliga organisationerna men även genom att titta på forskning och bra exempel från andra kommuner. För oss är det en prioritet att lärare ska få ägna sig åt sitt huvuduppdrag, alltså att undervisa eleverna, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

För att säkerställa att förslaget mynnar ut i konkreta åtgärder vill Socialdemokraterna vidare att arbetet även omfattar att ta fram förslag på fördelning eller behov av nya tjänster eller yrkeskategorier för att administrativt avlasta den pedagogiska personalen. Detta sätter krav på en ekonomisk kompensation, vilket motionärerna föreslår i förslaget.

— Det får vara nog med politiska beslut som inte mynnar ut i något som skapar väsentlig nytta. Vi har länge varit överens i fullmäktige om att administrationen ska minska, trots det sker ingen förbättring. Hela arbetet ska genomföras i nära samarbete med personalen och representanter från Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Sveriges skolledarförbund som likvärdiga parter. Krävs det att vi behöver anställa nya yrkeskategorier för att avlasta, får vi göra det. Det här handlar om personalens arbetsmiljö och våra barns framtid. Det är dags att gå från ord till handling, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.