NYHET

Nyheter från regionfullmäktige 2023-04-18

Stora investeringar i solpaneler, årsredovisningen för 2022, policy för flaggning och manifestationer samt en ny strategisk beredskapsplan för 2023 - 2026

Igår den 18 april samlades regionfullmäktige i Region Jönköpings län. Vi har varit många socialdemokrater uppe i talarstolen och det har stundvis varit en intensiv debatt. Särskilt var vi många som gick upp under årsredovisningen för att berätta om det goda arbete som gjordes under 2022. Låt oss nu lyfta några höjdpunkter från regionfullmäktige.

Bild från regionfullmäktige. Ni ser ledamöterna Jeanette Söderström, Liza Oswald och Irada Söderberg.

Bild från regionfullmäktige. Ni ser ledamöterna Jeanette Söderström, Liza Oswald och Irada Söderberg.

Årsredovisningen 2022

2022 var året då vi började se kulmen på en lång och intensiv period med coronapandemin och verksamheten började återställas till ett vanligt läge. Mycket har hänt under året och det uppmärksammades i årsredovisningen. Socialdemokraterna ingick föregående mandatperiod i den då styrande koalitionen med nämndsordförandeposter i Nämnd för folkhälsa och sjukvård (FS) och Nämnd för transport, infrastruktur och miljö (TIM).

För folkhälsa och sjukvård kan det noteras att under året så genomfördes stora satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samtidigt som vi nu har minst en familjecentral i varje kommun. Regionen påbörjade även om- och tillbyggnationen av Höglandssjukhuset i Eksjö med bland annat en ny akutmottagning. Vården i Region Jönköpings län fungerar väl med 8 av 10 patienter som är nöjda eller mycket nöjda med helhetsintrycket efter besök på sin vårdcentral enligt Nationell patientenkät primärvård. Regionen har även påbörjat screening efter tarmcancer vilket har lett till att fler fall än förväntat har upptäckts och då i ett tidigt stadium.

Regionen leder också i Sverige bland regionerna med sitt miljöarbete enligt en årlig jämförelse där man granskar 6 indikatorer, bland annat förskrivningen av antibiotika och förnybart drivmedel i kollektivtrafiken. 94% av tågen går enligt tidtabellen 2022 och såväl stadsbusstrafiken som regionbusstrafiken drivs till den överväldigande delen av förnybar energi. Regionen tog även fram en ny regional transportplan och en ny cykelstrategi.

Regionen har tagit fram en ny biblioteksplan och en ny regional kulturplan. Den nya kulturplanen har som målsättning att alla ska ges möjlighet att delta och ta del av länets kulturliv, att konst och kultur ska vara tillgängligt och en angelägenhet i hela länet och att kulturlivet ska sträva efter kvalitet i bredd och spets. Smålands musik och teater genomförde en stor mängd skolföreställningar, varav cirka två tredjedelar var på turné i länets kommuner.

Därutöver kan vi uppmärksamma att cyklar kan nu tas med avgiftsfritt på Länstrafikens tåg och regionbussar, att seniorkortet har utökats, regionen har arbetat vidare med sitt beredskapsarbete genom att bland annat krigsplacera all sin personal och regionen har infört ett evenemangsstöd avsett för större tillfälliga nationella evenemang så som festivaler och tävlingar.

Ni kan läsa mer om årsredovisningen på RJL:s hemsida: 2022 togs stora steg framåt inom beredskap och digitalisering Länk till annan webbplats..

Karta på Jönköpings län med kartmarkeringar där nya solceller ska installeras.

Karta på Jönköpings län med kartmarkeringar där nya solceller ska installeras.

Investeringar i solpaneler

Som en del av Region Jönköpings läns klimatarbete fattade regionfullmäktige beslut om att installera fler solceller till en sammanlagd kostnad av 45 100 000 kronor. Investeringen innebär att ytterligare cirka 5 % av regionens elbehov försörjs från egna solceller. Detta är ett viktigt led i att ställa om till mer fossilfri energi.

– Som en av länets största aktörer har Region Jönköpings län ett ansvar för att vara ledande i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Nya solpaneler på våra tre akutsjukhus och en del vårdcentraler är klimatsmart och på sikt även bra ekonomiskt, säger Rachel De Basso (S), ordförande i regionstyrelsen.

Solcellerna är spridda över hela länet, med båda påbyggnad av gamla såväl som nya anläggningar. Solceller kommer att placeras på/vid:

  • Länssjukhuset Ryhov
  • Höglandssjukhuset Eksjö
  • Värnamo sjukhus
  • Värnamo folkhögskola
  • Nannylund
  • Tranås vårdcentral
  • Gislaved vårdcentral
  • Smålandsstenar vårdcentral

Strategisk beredskapsplan 2023-2026

Regionfullmäktige antog även en ny strategisk beredskapsplan för 2023 - 2026. För oss Socialdemokratern är det viktigt att vi som samhälle är beredda och kapabla att hantera situationer såväl inifrån vårt egna samhälle som utifrån. Verksamheterna inom Region Jönköpings län är samhällsviktiga med stor betydelse för invånarnas liv och hälsa samt en fungerande vardag. Region Jönköpings län ska bedriva ett systematiskt arbete med krisberedskap och därigenom ha en förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser så att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas. Det svenska krisberedskapssystemet syftar till att förebygga, motstå och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. 

Policy för flaggning och manifestationer

Avslutningsvis så antog även regionfullmäktige en ny policy för flaggning och manifestationer. Flaggning har ett viktigt symbolvärde, det kan vara för glädje sorg och delaktigt men också för viktiga värden som demokrati, fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter. En dag då vi flaggar är vid Pridefestivalen. För oss Socialdemokraterna är det viktigt att uppmärksamma, fira och värna att alla ska få älska vem man vill.

Inför regionfullmäktige hade Sverigedemokraterna, regionfullmäktiges största oppositionsparti, lagt en protokollsanteckning under föregående regionstyrelsemöte om att vi inte ska flagga vid Pridefestivalen. Sverigedemokraterna i Region Jönköpings län har i sitt egna budgetförslag tagit bort stora stycken om HBTQI-personer. Vi i S är tydliga med att vi ska flagga vid pride och stå upp för alla våra medborgare.

Vi var också många socialdemokrater som var uppe i talarstolen under interpellationerna under regionfullmäktigemötet. Våra ledamöter var bland annat uppe och pratade om arbetet som görs mot mäns våld mot kvinnor och att vårdpersonal inte ska behöva tvingas in i ett angivarsystem (OM det skulle ske förändringar i lagstiftningen - vilket det ställdes en fråga kring).

Ni kan se regionfullmäktige i efterhand på RJL:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..