NYHET

Fjärde stora lönesatsningen på vårdpersonal och fokus på länets beredskap

Socialdemokraterna och styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att göra en fjärde stor lönesatsning i budget för 2023. Det innebär att 200 miljoner kronor har satsats på att höja lönen för vårdpersonal under fyra år. I de politiska inriktningarna finns det även stort fokus på bättre arbete med säkerhet och beredskap.

I Koalitionens budget för 2023 finns flera satsningar på vårdpersonalen. Förutom det extra tillskottet på 50 miljoner kronor för bättre löneutveckling satsas 11 miljoner kronor på utbildningsanställningar. Det motsvarar 20 helårsplatser och ska göra att fler sjuksköterskor och andra personalgrupper kan studera specialistutbildning med bibehållen lön. Ytterligare 2 miljoner kronor satsas på att utöka bemanningsenheten med en ny trainee-enhet i Värnamo. Enheten ska vara en väg in i verksamheten för nyutbildade sjuksköterskor och hjälpa till att minska beroendet av hyrpersonal.

– Vårt mål är att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare och tillsammans med våra över 11 000 medarbetare skapa Sveriges bästa arbetsplats. Att säkra kompetensförsörjningen är avgörande för att Region Jönköpings län ska kunna utföra sitt uppdrag. Därför utökar vi antalet utbildningsanställningar av specialistutbildningar med motsvarande 20 helårsplatser, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Satsning på IT och informationssäkerhet

Ett annat uppdrag i budget 2023 är att förbättra arbetet med säkerhet och beredskap. Koalitionen satsar 20 miljoner kronor för att utveckla IT-tjänster och digitaliseringen samt att ha ett väl fungerande IT-säkerhetsarbete med hög kapacitet och stabilitet. Utöver det ska Region Jönköpings län göra en översyn om lagerlokalerna är tillräckligt robusta och särskilt säkerställa lagerhållning av medicinteknisk utrustning, skyddsutrustning samt vissa viktiga läkemedel. Det ska också finnas en beredskap för drivmedel. Koalitionen satsar 2 miljoner kronor på en utökning av den medicinsktekniska utrustningen.

Krisberedskap och säkerhetsskydd

Region Jönköpings län samverkar med andra samhällsaktörer i länet runt beredskapsfrågor och det finns ett pågående arbete om att skapa en krigsorganisation. Sveriges kommuner och regioner (SKR), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och socialdepartementet har en överenskommelse och ett gemensamt arbete om civilt försvar. Framförallt rör det områdena kompetenshöjning gällande totalförsvar och säkerhetsskydd.

Regionen