NYHET

Jonas Andersson (S): Den gröna omställningen gör sig inte själv

Sjukvården i vårt län står inför stora utmaningar. Personalkrisen som uppstått i spåren av den blågröna ledningens ointresse för personalens villkor har lett till stängda vårdplatser, ökade vårdköer och inte minst till onödigt lidande för patienter. Att regionen åter ska bli en attraktiv arbetsgivare måste stå högst upp på dagordningen.

Men en annan brännande fråga är hur vårt län ska lyckas dra nytta av den gröna industriella revolution som just nu sker i norra Sverige. Vår välfärd är beroende av att vi länsinvånare jobbar. När vårt län växer så ökar också möjligheterna att fortsätta bedriva sjukvård av högsta möjliga kvalitet.

I främst Norr- och Västerbotten skapas just nu tusentals nya jobb som del i Sveriges gröna klimatomställning. Även vårt fantastiska län har goda möjligheter att ta del av utvecklingen. Men det gör sig inte av sig själv.

  • Länets infrastruktur behöver utvecklas. Satsningar på Norra stambanan och Mittbanan har potential att radikalt förändra länsinvånarnas pendlingsmönster. Inlandsbanan har goda möjligheter att, tack vare regeringens satsning, utvecklas till en grön godskorridor i norra Sverige. Vi vet också att länets vägar behöver utvecklas och då krävs det ett ledarskap som verkligen kämpar för ökade länsanslag istället för att driva plakatpolitik.
  • Utbildningarna för länets kompetensbehov måste finnas i länet. Både välfärden och möjliga industrietableringar hämmas av bristen på utbildad personal i vårt län. Det är en särskilt viktig framtidsfråga att länet får egna tekniska högskoleutbildningar.
  • För att driva utveckling i länet är näringslivet beroende av tillgång till kapital. När bankerna stryper utlåning till företag på landsbygden blir konsekvensen en stagnerande utveckling där företag som kunde ha expanderat tvingas bromsa. Regionen måste ta ledartröjan i att underlätta för företag att nå investeringskapital. I stället för att som de senaste åren sett på när medel skickats tillbaka till Stockholm.

Slutligen är länets möjligheter att delta i nyindustrialiseringen beroende av ett politiskt ledarskap som arbetar tillsammans med de andra länen i vår del av landet – istället för emot dem. I vårt län krävs att kommuner, regionen och näringslivet tillsammans driver på för den förändring som är nödvändig. Utan ett tydligt, närvarande och lyhört ledarskap är inte det möjligt, det har vi sett bevis på de senaste fyra åren.

Jonas Andersson (S)

kandidat till ordförande för Regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen